Beställarstöd

I rollen som beställare av utvecklingsprojekt ställs allt högre krav på att kunna förklara vad som ska uppnås. För att genomföra ett lyckat förändringsarbete behövs inte bara god insikt om hur verk­samheten ser ut idag, det behövs också förståelse för konsekvenserna av den förändring som ska genomföras. Det räcker inte heller med att besitta dessa kunskaper det måste även kommuniceras bra för att få andra att förstå vad förändringen innebär. Som beställare måste man även kunna ställa krav på hur och när förändringarna ska genomföras och sedan kunna följa upp att kraven har blivit tillgodosedda.

Nyttan!

Många företag väljer att anlita externa konsulter att agera i beställarrollen beroende på resurs- eller kompetensbrist i företaget. Allt fler inser emellertid att den egna förmågan att kunna beställa föränd­ringar i verksamheten är en av de mest strategiska kompetenserna i företaget. Riskerna med att låta andra sköta detta är för stora.

Kontakt

Pär Bergman

Pär Bergman

Säljare

Telefon:
08-790 36 71
E-post:
Skicka mail