Etablering av Enterprisearkitektur

Frontwalkers uppdrag var i ett första steg att etablera ett arbetssätt och en notation för att säkerställa kvalitet i underlagen för olika typer av utvecklingsprojekt.

 

Bakgrund
För att resultaten av myndighetens utvecklingsprojekt ska kunna möta de behov och förväntningar som verksamheten har, behövde projekten få bättre kontroll, struktur och dokumentation på helheten, från strategier till systemstöd.


Genomförande
Frontwalker och myndigheten arbetade tillsammans fram arkitektur- och integrationsprinciper som stöd och vägledning för beslut kring IT-stöd. Därefter skedde kartläggning av befintliga system både på och utanför myndigheten, identifiering av verksamhetsprocesser kopplade till IT-stöd samt kartläggning av interna och externa intressenter.  För att skapa bättre förutsättningar att kunna utveckla systemstöd som levererar det som verksamheten behöver och följa de arkitekturprinciper som etablerats, fick Frontwalker också i uppdrag att etablera ett arkitekturråd som ska fungera som kvalitets- och planeringsråd för både utvecklings- och förvaltningsprojekt.


Resultat
Resultatet av arbetet är ett väl fungerande modellbibliotek som används i utvecklings- och förvaltningsprocesser som berör myndighetens systemstöd på ett eller annat sätt. Det finns ett nuläge beskrivet för samtliga system som visar det informationsflöde systemet har till andra system samt vilka övriga intressenter som också berörs vid en eventuell förändring. En process för hur ändringshantering och kvalitetssäkring ska hanteras är på plats och ett väl fungerande arkitekturråd säkerställer att rätt beslut tas utifrån myndighetens IT-strategier.

Kontakt

Pär Bergman

Pär Bergman

Säljare

Telefon:
08-790 36 71
E-post:
Skicka mail